PickApp - Video Head | וידאו הד סרטי תדמית, פרסומות וידאו והפקות סרט תדמית
חזרה לפרויקטים

PickApp

סרטון בהפקתנו לPickApp- מערכת חדשנית למדידת תפוקות קטיף, לשיפור איכות העבודה והתוצרת, לחסכון משמעותי בהוצאות כח-אדם ולהתייעלות במשקים חקלאיים.
לאתר:

http://www.pickapp.farm